Kiszállítás készletről akár 24-48 órán belül!
25 000 Ft felett ingyenes kiszállítás!
Mintaboltjainkban kipróbálhatja termékeinket!
Kosaram

Gyors kiszállítás készletről - akár 24 órán belül!

25.000 Ft felett INGYENES házhoz szállítás!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vivaldi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.; fióktelep: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 37.; cégjegyzékszám: 01-09-569682; adószáma: 12259191-2-43; pénzforgalmi száma 10102244-58746800-01000007; elérhetőségek (info@vivamax.hu; 06-1/889-90-80); képviseli: Bartuczné Mundweil Hilda ügyvezető igazgató önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Vivaldi Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók
 2. Fiók regisztráció
 3. Megrendelés menete
 4. Általános szállítási feltételek
 5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 6. Elállási jog
 7. Jótállás
 8. Szavatosság
 9. Termékértékelés
 10. Felelősség
 11. Egyebek
 12. Jogérvényesítési lehetőségek
 13. Minőségi kifogások és panaszok benyújtása digitális eszközön
 14. Egyéb rendelkezések

 


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vivamax.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Szolgáltató kizárólag végfelhasználókat szolgál ki. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásai elérhetőek minden felhasználó számára - regisztráció nélkül is, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. Vásárolni tehát az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után van lehetőség.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Vivaldi Kft. központi iroda 

Ügyfélszolgálat postacíme: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
Tel.: +36-70-931-4626
E-mail: info@vivamax.hu
Internet cím: www.vivamax.hu

1.8. Ha a Vásárló elfelejti jelszavát, a Szolgáltató a Vásárló kérésére újra rendelkezésre bocsátja. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.9. A Vivamax Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta Szolgáltató.

1.10. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is. 

1.11 Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül. 

1.12. Panasz: A hatályos, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény fogalom fogalmának megfelelően: a fogyasztó vállalkozással szemben előterjesztett, a vállalkozásnak, vagy a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló kifogása, a kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény kivételével.

 

2. Regisztráció

2.1. A Webáruház főoldalának jobb felső sarkában található Belépés menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a Regisztrációra. Egy adatbekérőn a valós név, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó, illetve számlázási és szállítási cím és telefonszám megadása szükséges. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. Szolgáltatót Vásárló által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a Vivamed Egészségtár/Vivamax egyéb webes felületein eszközölt bármilyen adatrögzítési, - módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati kezelési utasításból ismerhetők meg részletesen. Ha Vásárlónak a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. Szolgáltató által forgalmazott termék használati kezelési utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha Vásárló bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati kezelési utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles a Szolgáltató vevőszolgálatánál, Szolgáltató azt pótolja. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben Vásárlónak a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal a Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az előző pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

3.3. Szolgáltató a Vásárló által a Szolgáltató weboldalán (www.vivamax.hu) megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő maximum 14 munkanapon belül kézhez kapja. Választott szállítási módtól függően díjmentesen; valamint a szolgáltatáshoz kötődő díjszabás ellenében. 

Szállítási mód Díjszabás Engedmény
Személyes átvétel mintaboltban ingyenes 100%
Házhozszállítás GLS futárszolgálattal 1.490 Ft 25.000 Ft felett ingyenes
Házhozszállítás MPL futárszolgálattal 1.990 Ft 25.000 Ft felett ingyenes
MPL postán maradó csomag 990 Ft -
MPL átvételi pontra szállítás 990 Ft -

3.4. Vásárló dönthet úgy, hogy az árut Vivamed Egészségtár és Vivamax mintaboltok valamelyikében, személyesen kívánja átvenni, mely vásárlási értéktől függetlenül díjmentes. Bolti átvételre a megrendelést követő 3 munkanapon belül nyitvatartási időben, a megrendeléskor az átvétel helyének meghatározott mintaboltban van lehetőség. Bolti átvétel esetén az áru rendelkezésre állásáról a megrendelésnél megadott e-mail címen kap értesítést a Vásárló (szállítási értesítő e-mail). A kiértesítő levél kiküldése után 14 naptári napon belül van lehetőség a megrendelés átvételére.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A Webáruházban megrendeléseket kizárólag elektronikus úton, a webáruházban végigvitt vásárlási folyamaton keresztül fogadunk. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben beérkezett rendeléseket a Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a valótlan vagy egyértelműen hibás adatokkal elküldött rendelések teljesítését az adatok tisztázásig felfüggesszük vagy a rendelést töröljük (például 100 db azonos termék rendelése).

3.7. A Webáruházban (www.vivamax.hu) kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytat a Szolgáltató, melyben végfelhasználói igényeket szolgál ki. Nagykereskedelmi mennyiségi megrendeléseket a www.vivaldi.hu nagykereskedelmi webáruházon keresztül bonyolíthat a Vásárló.

3.8. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges esetekben előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott napon napközben, ezzel követve, reagálva gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a Weboldalon összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített éppen aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó áreltéréseket visszamenőlegesen Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait nem módosítja. Mindezek mellett bárminemű módosítás a már megrendelt (korábban a Weboldalon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó.

3.9. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.10. Megrendelés feladására a Webáruházban, a Kosár használatával van lehetőség.

A Vásárló a webáruház kínálatából kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, az Adatok megadása után a Véglegesítés oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját.

Módosítási igény esetén Vásárló a Vissza gombbal visszatérhet az adatok bevitele oldalra.

Megfelelő rendelési- és szállítási részletek esetén a Tovább gombbal a Megrendelés véglegesítése oldal jelenik meg.

A Megrendelés Véglegesítése oldalról a Vissza gombra kattintást követően a Vásárló ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Véglegesítés oldalon, a Megrendelés Véglegesítése gombra kattintást követően kerül sor.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való feladásáig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros X jelre "A tétel eltávolítása” feliratra kattintva).

 

4. Általános szállítási feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató Vásárló által választott szállítási módon szállítja ki logisztikai partnerek segítségével. 

A Vásárló az aktuális szállítás díjáról a következő linken keresztül a Szállítási és fizetési információk menüpontban tájékozódhat. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

4.2 A megrendelt terméket Vásárló – megrendeléskor kiválasztott bolti átvétel alapján - személyesen is átveheti Szolgáltató mintaboltjaiban:

 • Vivamed Egészségtár, Dunakeszi, 2120 Dunakeszi, Iskola u. 13., vagy
 • Sugár Üzletház, Vivamed Egészségtár 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Bolti átvételre a megrendelést követő 3 munkanapon belül nyitvatartási időben, a megrendeléskor az átvétel helyének meghatározott mintaboltban van lehetőség. Bolti átvétel esetén az áru rendelkezésre állásáról a megrendelésnél megadott e-mail címen kap értesítést a Vásárló (szállítási értesítő e-mail). A kiértesítő levél kiküldése után 14 naptári napon belül van lehetőség a megrendelés átvételére. Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató bolti átvétellel szállítja ki Vásárló részére, az esetben a kárveszélyviselés a mintaboltban, az áru átadásával száll át Vásárlóra. 

4.3 Szolgáltató a munkanapon délután 14 óráig megrendelt árut a következő 1-3 munkanapon belül reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja GLS futárszolgálattal történő házhozszállítás választása esetén. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, Szolgáltatót nem kötelezik. 

A Vásárló a Szolgáltató által biztosított átvételi lehetőségekről, valamint a fizetési feltételekről a Szállítási és fizetési információk menüpontban tájékozódhat.

 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

5.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között, ettől kezdve amennyiben a Vásárló meggondolja magát elállási jogát a szerződés 6.1 pontja szerint gyakorolhatja.

5.3. A Szolgáltató telefonon értesíti az Ügyfelet a saját szállítást, vagy üzembe helyezést igénylő termékek várható kiszállításáról és Vásárló számára is megfelelő időpontot egyeztet munkaidőn belüli házhoz szállítás teljesítésére, a vásárlót tájékoztatja a házhozszállítás költségeiről.

5.4. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

5.5. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé ügyfélszolgálati e-mail címén, vagy telefonszámon.

5.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.7. Amennyiben Vásárló az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában - de a továbbiakban is igényt tart rá - és emiatt az áru visszakerül Szolgáltatóhoz, abban az esetben az ebből fakadó károkat Vásárló köteles megtéríteni Szolgáltató felé. Kárelemek különösen az alábbiakból tevődhetnek össze: az áru kiszállításának költsége, az áru visszaszállításának költsége, az áru kiszállításának ismételt költsége.

5.8. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat Szolgáltató Vásárlónak a webshopban megjelölt szállítási címre teljesíti.

5.9. Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Vásárló bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség, amely kizárólag érvényes és aláírt jegyzőkönyv esetében érvényesíthető.

 

6. Elállás jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vásárló”).

Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a vállalkozás az árut (termék vagy szolgáltatás) üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja a vonatkozó jogszabályban (45/2014. Korm. rendelet 20.§) meghatározott indokolás nélküli elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az  árut visszaadni a vállalkozásnak.

6.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

6.1.1. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.1.2. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.1.6. Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 6.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.8. Vásárló a megrendelt termék átvételi módja szerint jogosult Szolgáltató számára visszajuttatni az elállási jogban érintett terméket:

a.) Megrendelt áru házhozszállítással történt kiszállítása esetén Szolgáltató telephelyére köteles azt visszajuttatni: Vivaldi Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 37.

b.) Megrendelt áru bolti átvétellel történt átadása esetén Vásárló lehetősége eldönteni, hogy az érintett terméket Szolgáltató telephelyére saját költségén visszajuttatja, vagy az átvétel helyének megfelelő Mintaboltban él elállási jogával.

Csomagküldés esetén választható raktár-központi telephely: Vivaldi Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 37.

Mintaboltok:

 • Vivamed Egészségtár, 1148 Budapest, Örs vezér tér 24., Sugár fsz.
 • Vivamed Egészségtár, 2120 Dunakeszi, Iskola u. 13.

6.1.9. Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.1.10. A visszatérítés esetén az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató. Bankkártyás fizetés esetén szolgáltató banki átutalással teljesíti a vételár visszafizetését a Vásárló által írásban közölt magyarországi bankszámla számra.

6.1.11. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

7. Jótállás

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet és az azt módosító 270/2020. ( VI. 12.) – Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

7.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a miniszteri rendeletben felsorolt fogyasztási cikkek, melyekre a jogszabály  a termék eladási árától függően két vagy három éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.1.4. Jótállás esetén a Vásárlót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

7.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.1.6. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen a vállalkozással szemben. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

7.2. Önkéntes jótállás

7.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

7.2.2. Szolgáltató a fogyasztók részére értékesített termékek esetén alkalmazza a 373/2021. (VI.30) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. Amennyiben az adott termék tekintetében a gyártó meghatározott idejű tartósságot vállal (2 évtől X év, felső határa nincs), a tartósságra vonatkozóan ez alatt az idő alatt a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint. A tartósság egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos használat mellett.

7.2.3. Ha az adott termék korábban reklámozásra került és abban a gyártó kedvezőbb jótállási feltételeket vállalt, a tartósságra vonatkozó jótállást is annak megfelelően kell teljesítenie. A Szolgáltatónak a tartósságra vonatkozó gyártói vállalást is figyelembe kell vennie, illetve alkalmaznia kell.

7.2.4. Ennek megfelelően a tartóssággal érintett termékek tekintetében a gyártónak  a tartósságra vonatkozó fenti Kormányrendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyártói nyilatkozatban kell vállalnia a tartósságra vonatkozó feltételeket, és arról a fogyasztót a termék átadásának időpontjától kezdődően a honlapján tájékoztatni kell, melyről a Szolgáltatónak meggyőződési kötelezettsége van, illetve ennek hiánya esetén jelzéssel élhet a gyártó felé.

7.2.5. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti, a jótállásra kötelezett nevét és címét a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást, azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és a jótállás feltételeit. A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. E rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi illetve vizsgálja, megsértésük esetén a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el (fogyasztóvédelmi hatóság) az  ott meghatározott szabályok szerint.

 

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárlói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

8.1.2. Nem a Vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.1.6. A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. Az Ügyfelet (Vásárló) azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen a vállalkozással szemben. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. 

8.2.6. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

9. Vásárlói értékelés és vélemény – értékelési és moderálási szabályzat

9.1. Általános felhasználási feltételek

9.1.1. A www.vivamax.hu webáruház üzemeltetője, a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243) lehetővé teszi a vásárlóknak, valamint a www.vivamax.hu oldal látogatóinak, hogy a termékeket véleményezzék vásárlói értékelés, illetve hozzászólás formájában.

9.1.2. A közzétételt követően az értékelés/hozzászólás minden felhasználó számára láthatóvá válik, annak utólagos törlésére az értékelést leadó felhasználónak nincs lehetősége. (Ez irányú igényét e-mailben az info@vivamax.hu címen jelezheti.)

9.1.3. A Vivaldi Kft. nem ellenőrzi, hogy a termékértékelést leadó felhasználó ténylegesen megvásárolta az általa értékelt terméket, ugyanakkor mindent megtesz, hogy csak és kizárólag releváns és hasznos értékelések jelenhessenek meg a weboldalon.

9.1.4. A vásárlói értékelés közzétételével az értékelő hozzájárul, hogy a Vivaldi Kft. a véleményét, valamint hozzászólását marketing, valamint reklám célra felhasználhatja.

9.2. Az értékelés menete

9.2.1. Az értékelés leadására az Értékelem gomb megnyomásával van lehetőség.

9.2.2. Értékelés leadásakor a csillagokkal történő osztályzás (1-5-ig terjedő skálán) kötelező.

9.2.3. Lehetőség van külön a termék előnyeinek, hátrányainak kifejtésére, valamint részletes, összegző vélemény leadására. Azonban a szöveges értékelés nem kötelező, az értékelés enélkül is közzé tehető.

9.2.4. Az értékelést leadó felhasználónak semmilyen adatot nem szükséges megadnia, a név lehet csak egy becenév vagy monogram. Az értékeléshez nem szükséges regisztrálni, e-mailcímet vagy más személyes adatot megadni.

9.2.5. Lehetőség van az értékeléshez történő hozzászólásra is fiókregisztráció vagy személyes adatok (telefonszám, e-mailcím, stb.) megadása nélkül.

9.3. Értékelési szabályzat

9.3.1. Egy cikket csak egy alkalommal lehet ugyanarról az eszközről értékelni.

9.3.2 Az értékelő készülékének IP címét eltárolja a rendszer, ezzel biztosítva, hogy egy ne lehessen egy azon eszközről tömegesen termékértékeléseket közzétenni.

9.3.3 Az értékelés elküldése előtt „reCaptcha” ellenőrzés biztosítja, hogy robotok ne adhassanak le értékelést. Ez a védelem hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon csak valós személytől származó értékelés jelenhessen meg.

9.3.4. Valós vásárlói vélemények gyűjtését biztosítja a vásárlás időpontja után 7 nappal kiküldött értékelést kérő levél, mely csak és kizárólag a megvásárolt termékek linkjét tartalmazza.

9.4. Az értékelés/hozzászólás moderálása

9.4.1. A Vivaldi Kft. fenntartja a jogot az értékelések moderálására, valamint a közzététel visszavonására, amennyiben az értékelés nem felel meg a moderálási irányelveknek:

 • Tilos trágár kifejezéseket, nem illendő nyelvezetet használni.
 • Tilos sértő, megalázó, vallással kapcsolatos vagy erotikus tartalmú véleményt, illetve hozzászólás közzétenni.
 • Tilos megtévesztő, mások számára félrevezető információt közzétenni.
 • Csak a termékkel, valamint annak használatával, tulajdonságaival kapcsolatos vélemények tehetők közzé, melyek más felhasználók számára is hasznosak lehetnek.
 • Nem engedélyezett az emotikonok használata.
 • Tilos más márka vagy szolgáltatás reklámozása, népszerűsítése, ajánlása. 

9.4.2. Moderálás során a szöveges értékelés részben vagy egészében módosításra kerülhet.

9.4.3. Értékelés törlése esetén mind a szöveges, mind a csillagos értékelés megjelenése visszavonásra kerül.

9.5. Az értékelések megjelenítése

9.5.1. A Vivaldi Kft. az értékelések közzétételét semmilyen módon nem korlátozza, az osztályozást nem moderálja: jóváhagyja mind a pozitív, mind a negatív termékértékelések megjelenítését, amennyiben az más felhasználók érdekét szolgálja, a vásárlói döntés szempontjából hasznos lehet.

9.5.2. A termék oldalán, valamint a cikklistában megjelenik a csillagokkal megjelenített termékértékelés (5 csillag a legjobb), ami mellett az osztályzatok átlaga is látszik. Az átlagolt osztályzat mellett a leadott vásárlói értékelések száma is látszik.

9.5.3. Amennyiben nem született még értékelés, a csillag üres, az átlag és az értékelések száma nulla.

9.5.4. A termék oldalán az egyes értékelések külön-külön is olvashatók. A legfrissebb értékelés jelenik meg legfelül. Valamint az értékelés leadásának pontos időpontja is látszik.

9.5.5. Az osztályzat átlagához az átlagszámítás és a kerekítés szabályai kerülnek alkalmazásra.

9.5.6. A Vivaldi Kft. nem vesz át értékelést más weboldalakról vagy platformokról (pl. arukereso.hu vagy Facebook).

 

10. Felelősség

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

11. Egyebek

11.1. A Webáruház Microsoft Windows szerver alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és minden esetben telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. Szolgáltató Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott egyéb célokból tárolja. Szolgáltató Vásárlók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Szolgáltató Vásárlók adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi előírások rendelkezései szerint jár el. A megvalósított adatkezelésre az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak irányadók.

11.4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

11.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

11.6. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, a kollíziós jogszabályok alkalmazásának kizárásával.

 

 

12. Jogérvényesítési lehetőségek

 

12.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
Telefonos ügyfélszolgálat: (+36) 1-889-90-80
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-16 óráig
E-mail: info@vivamax.hu
A Vásárló a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogás 14.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vásárlónak átadja,

telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vásárlóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló Vásárlói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vásárló számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

  Panasztétel a Vásárlóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló Vásárlói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Vásárlóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Vásárlóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Vásárlói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

13. A minőségi kifogások és panaszok valamint az elektronikus kereskedelem (webáruház) digitális eszközökön történő intézésének szabályai.

13.1. A fogyasztók a kereskedelmi láncban szereplő vállalkozások megkeresésére döntésük alapján jogosultak attól függően, hogy kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényüket kívánják érvényesíteni.

Ha kellékszavatossági igényt érvényesítenek, elsősorban a forgalmazóhoz fordulhatnak, azonban az ügy intézése során (békéltető testületi eljárás, fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, bírósági eljárás) harmadik felek is beléphetnek az eljárásba. Ezek lehetnek a gyártó, az importőr, nagykereskedő viszonteladó. Ennek megfelelően ezen harmadik feleknek is meg kell felelni a következőknek, melyek 2020.decemberében megjelent jogszabályok módosítása (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII törvény)) révén jelentenek kötelezettségeket.

Abban az esetben, ha a fogyasztó termékszavatossági jogával él, akkor nem a vele közvetlen jogviszonyba álló forgalmazóhoz, hanem közvetlenül a gyártóhoz vagy az importőrhöz illetve nagykereskedelmi viszonteladóhoz fordulhat. Ebben az esetben a gyártónak, importőrnek, nagykereskedelmi vállalkozásoknak is kötelezettségei keletkeznek a fenti törvénymódosítások illetve kormányrendeleti módosítás alapján.

A vállalkozás a minőségi kifogások és a panaszügyintézés során, amennyiben az ügy intézése és a levelezés digitális eszközökön zajlik, 2021. január 1-jétől figyelembe veszi a 2020. évi CXXXVI. törvénynek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvényre, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvényre vonatkozó módosító rendelkezéseit.

A Békéltető Testületek, a fogyasztóvédelmi hatóságok és a bíróságok eljárása során kiemelkedően fontos a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó új szabályozás, melyet a vállalkozás az eljárása során maradéktalanul érvényesít. A hivatalos iratok kézbesítése során a vállalkozás részére az ügyfelek részéről az info@vivaldi.hu email címre kell továbbítani a levelezést, vállalkozás hivatalos képviselője, a kereskedelmi igazgató részére. Ez a cím minősül az elektronikus kapcsolattartás elérhetőségének.

13.2.Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

A 2023. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseivel módosított 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban Fgytv.) 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. lvi LXXXVIII. törvény

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet 

A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény

                             1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 

4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Tájékoztatjuk, hogy a Békéltető Testületek működésében 2024. január 1-jétől beálló hatállyal a következő változásokat is figyelembe kell venni.

Változik a Békéltető Testületek illetékességi területe. A Fővárosban és Pest vármegyében önálló békéltető testület fog működni a továbbiakban is, a többi testület régiókban működik, kettő vagy három vármegye területére kiterjedően, a megjelölt székhelyeken az alábbiak szerint:

A békéltető testületek illetékességi területe (8 régióközpont)

 

A

B

C

1

Békéltető testület neve

Békéltető testület székhelye

Illetékességi terület

2

Budapesti Békéltető Testület

Budapest

Budapest

3

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Pécs

Baranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye

4

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye

5

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Szeged

Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye

6

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székesfehérvár

Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye

7

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Győr

Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye

8

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Debrecen

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

9

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Budapest

Pest vármegye

 

A békéltető testület az illetékességi területén található megyei jogú városokban a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén szükség szerint heti egy alkalommal személyes meghallgatást biztosít a fogyasztók részére.

Megyei jogú városok: Baja, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Esztergom, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg.

A békéltető testület a meghallgatást alapesetben személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (online meghallgatás). Az online meghallgatás esetén a meghallgatásra kerülő személy személyazonosságát az eljáró tanács elnöke állapítja meg. Az online meghallgatás útján meghallgatásra kerülő személy személyazonosságának igazolása az általa a személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében rendelkezésre bocsátott adatai alapján és a személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatásával történik. A meghallgatás megkezdésekor az eljáró tanács elnöke tájékoztatja a meghallgatott személyt, hogy a meghallgatására online formában kerül sor.

Ha a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart, tehát nem választhat a testület, ezt az eljárási formát köteles választani. Az online meghallgatást mindig a fentiekben felsorolt 8 régióközpontban működő Békéltető Testület bonyolítja le. Amennyiben a fogyasztó személyes meghallgatást illetve tárgyalást kér, azt a beadványban jelezni kell. Ez esetben a tárgyalás illetve személyes meghallgatás helyéről a régióközpont értesíti az ügyfeleket. A régióközpontok az alábbi felsorolásban kivastagítva kerültek megjelenítésre.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot. Ez az eljárás során azt jelenti, hogy a békéltető testület határozata ebben az esetben is bírósági eljárás nélkül közvetlenül végrehajthatóvá válik.

A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának vagy az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül. A vállalkozás pedig a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglaltak követésének teljesítéséről értesíti a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül.

A fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki akkor is, ha a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti, a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, együttműködési kötelezettségét (Fgytv, 29. § (11) bekezdés), vagy a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló tájékoztatási kötelezettségét (Fgytv. 36. § (5a) bekezdés

 

A Vivaldi Kft székhelye szerinti Vásárló védelmi hatóság:

BUDAPEST XI. KERÜLETI JÁRÁS 
Járás vezetője: Dr. Pintér Beatrix
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.Telefonszám: +36 1 381 1305 Fax: +36 1 3723 401
Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban.
Járás illetékességi területe: Budapest XI. kerület

A Békéltető Testületek elérhetőségei - kivastagítva a 8 régióközpont

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Vármegyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 

Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a Vásárlói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Dunakeszi, 2024. május 7.